Melanie Square Hebrew

Melanie Square – Hebrew

By Carolyn Christmas

Size: 12”

 

 

הריבוע של מלאני – ריבוע מס’ 1 – חברים מסביב לעולם סורגים ביחד
מאת-קרולין כריסמס
גודל – כ-30 ס”מ
חומרים:
צמר בעובי Worsted/Aran-weight yarn (weight category 4) בארבעה צבעים

אני השתמשתי בחוט Impeccable by Loops and Threads בגוונים הבאים:
צבע א’- ירוק בהיר
צבע ב’- בורדו
צבע ג’- ירוק
צבע ד’- ורוד בהיר

 

מסרגת קרושה 5 מ”מ או בגודל נדרש כדי להגיע לקנה המידה הנדרש

קנה מידה – סיבובים 1-4 אמורים להיות בגודל של כ- 11.5 ס”מ
תכים מיוחדים:

טבעת קסם– (אופציונאלי) ראה הדגמה בקישור:
http://www.mooglyblog.com/the-magic-circle/

עין מדומה (אופציונאלי)- ראה הדגמה בקישור:

How to Crochet: Invisible Join vs Slip Stitch Join

תך תות– נסרג בצד שמאל של העבודה (חצי עמוד בעין הבאה, עמוד כפול בעין הבאה) מסביב, ע”פ ההנחיות.

מקבץ 3 עמודים התחלתי: 2 עיני שרשרת (נספר כעמוד החלקי הראשון במקבץ), (ללפף, למשוך לולאה דרך אותה עין או רווח, למשוך חוט דרך 2 הלולאות שעל המסרגה) פעמיים, ללפף חוט על המסרגה, למשוך דרך כל 3 הלולאות על המסרגה.
מקבץ 3 עמודים: ללפף חוט על המסרגה, למשוך דרך העין או הרווח הנרש, ללפף חוט על המסרגה, למשוך דרך שתי לולאות שעל המסרגה, (ללפף חוט על המסרגה, למשוך חוט דרך אותה עין או רווח, ללפף, למשוך דרך 2 לולאות שעל המסרגה) פעמיים, ללפף חוט על המסרגה, למשוך דרך כל 4 הלולאות שעל המסרגה.
הוראות:

סיבוב 1: עם צבע א’, 5 עיני שרשרת, לסגור בעין שטוחה לעין השרשרת הראשונה ליצירת טבעת (או להשתמש בטבעת קסם), 3 עיני שרשרת (נספר כעמוד), 11 עמודים לתוך הטבעת, לסגור בעין שטוחה לראש 3 עיני השרשרת (או לסגור בעין מדומה). לחתוך ולנעול. (12 עמודים)

סיבוב 2: לחבר צבע ב’ בעין שטוחה לעין כלשהי, לסרוג מקבץ 3 עמודים התחלתי באותה עין (ראה תכים מיוחדים), 2 עיני שרשרת, (מקבץ 3 עמודים בעין הבאה – ראה תכים מיוחדים- 2 עיני שרשרת) מסביב, לסגור בעין שטוחה לראש המקבץ ההתחלתי. לחתוך ולנעול. (12 מקבצים של 3 עמודים, 12 רווחים של 2 עיני שרשרת)

סיבוב 3: לחבר צבע ד’ בחצי עמוד באחד מהרווחים של 2 עיני שרשרת, (1 עין שרשרת, חצי עמוד, 1 עין שרשרת) באותו רווח, (חצי עמוד, 1 עין שרשרת) פעמיים בכל מרווח 2 עיני שרשרת מסביב, לסגור בעין שטוחה אל חצי העמוד הראשון. לא לחתוך את החוט. (24 חצאי עמודים, 24 רווחים של 1 עין שרשרת).
סיבוב 4: ממשיכים בצבע ד’, עין שטוחה אל רווח 1 עין שרשרת, 3 עיני שרשרת (נספר כעמוד), (עמוד, 2 עיני שרשרת, 2 עמודים) באותו רווח, *עמוד מקוצר ברווח 1 עין השרשרת הבא, (חצי עמוד בשלושת רווחי 1 עין השרשרת הבאים) 3 פעמים, עמוד מקוצר ברווח 1 עין השרשרת הבא**, (2 עמודים, 2 עיני שרשרת, 2 עמודים) ברווח 1 עין השרשרת הבא*; לחזור מ * עד * מסביב, לסיים את החזרה האחרונה ב **, לסגור בעין שטוחה לראש 3 עיני השרשרת (או לסגור בעין מדומה). לחתוך ולנעול. (9 תכים בכל צד, 4 פינות של רווח 2 עיני שרשרת)
סיבוב 5: לחבר צבע ג’ בעין שטוחה בפינה כלשהי, 3 עיני שרשרת (נספר כעמוד), (עמוד, 2 עיני שרשרת, 2 עמודים) באותו רווח, עמוד בכל אחת מהעיניים מסביב עם (2 עמודים, 2 עיני שרשרת, 2 עמודים) בכל פינה, לחבר בעין שטוחה לראש 3 עיני השרשרת. לא לחתוך את החוט. (13 עמודים בכל צד, 4 פינות של רווח 2 עיני שרשרת)
סיבוב 6: להמשיך בצבע ג’, 3 עיני שרשרת, עמוד בעין הבאה, (2 עמודים, 2 עיני שרשרת, 2 עמודים) בפינה, עמוד בכל עין מסביב עם (2 עמודים, 2 עיני שרשרת, 2 עמודים) בכל פינה, לסגור בעין שטוחה לראש 3 עיני השרשרת (או לסגור בעין מדומה). לחתוך ולנעול. (17 עמודים בכל צד, 4 פינות של רווח 2 עיני שרשרת).
סיבוב 7: לסובב ולסרוג מצד שמאל של העבודה. לחבר צבע ב’ בחצי עמוד בפינה כלשהי, 2 עיני שרשרת, חצי עמוד באותו רווח, *(עמוד כפול בעין הבאה, חצי עמוד בעין הבאה) 8 פעמים, עמוד כפול בעין הבאה**, (חצי עמוד, 2 עיני שרשרת, חצי עמוד) בפינה*; לחזור מ * עד * מסביב, לסיים את הסיבוב האחרון ב **, לחבר בעין שטוחה לחצי העמוד הראשון. לחתוך ולנעול. (9 תכי תות ו-10 חצאי עמודים בכל צד, 4 פינות של רווח 2 עיני שרשרת).
סיבוב 8: סורגים מצד ימין של העבודה. לחבר צבע א’ בעין שטוחה ברווח פינתי כלשהו, 3 עיני שרשרת (נספר כעמוד), (2 עמודים, 2 עיני שרשרת, 3 עמודים) באותו רווח, *לדלג מעל חצי העמוד הבא, (לדלג מעל העמוד הכפול, 2 עמודים בחצי העמוד הבא) 8 פעמים, לדלג מעל העמוד הכפול הבא, לדלג מעל חצי העמוד הבא**, (3 עמודים, 2 עיני שרשרת, 3 עמודים) בפינה הבאה*; לחזור מ * עד * מסביב, לסיים את החזרה האחרונה ב **, לסגור בעין שטוחה אל ראש 3 עיני השרשרת. לא לחתוך את החוט. (22 עמודים בכל צד, 4 פינות של רווח 2 עיני שרשרת).

סיבוב 9: להמשיך בצבע א’, 3 עיני שרשרת (נספר כעמוד), עמוד בכל עין מסביב (2 עמודים, 2 עיני שרשרת, 2 עמודים) בכל פינה, לסגור בעין שטוחה אל ראש 3 עיני השרשרת (או לסגור בעין מדומה). לחתוך ולנעול. (26 עמודים בכל צד, 4 פינות של רווח 2 עיני שרשרת)
סיבוב 10: לסובב ולסרוג מצד שמאל של העבודה. לחבר צבע ד’ בחצי עמוד בפינה כלשהי, 2 עיני שרשרת, חצי עמוד באותו רווח, * לדלג מעל העמוד הבא, (עמוד כפול בעין הבאה, חצי עמוד בעין הבאה) 12 פעמים, עמוד כפול בעין הבאה**, (חצי עמוד, 2 עיני שרשרת, חצי עמוד) בפינה הבאה*, לחזור מ * עד * מסביב, לסיים את הסיבוב האחרון ב **, לחבר בעין שטוחה לחצי העמוד הראשון. לחתוך ולנעול. ( 13 תכי תות בכל צד, 4 פינות של 4 תכים).
סיבוב 11: לסרוג בצד ימין של העבודה, לחבר צבע ג’ בעין שטוחה בפינה כלשהי, 3 עיני שרשרת (נספר כעמוד), (2 עמודים, 2 עיני שרשרת, 3 עמודים) באותו רווח, * לדלג מעל חצי העמוד הבא, (לדלג מעל העמוד הכפול הבא, 2 עמודים בחצי העמוד הבא) 13 פעמים**, (3 עמודים, 2 עיני שרשרת, 3 עמודים) במרווח הפינה הבאה*; לחזור מ * עד * מסביב, לסיים את הסיבוב האחרון ב **, לחבר בעין שטוחה לראש 3 עיני השרשרת. לא לגזור את החוט. (32 עמודים בכל צד, 4 פינות של רווח 2 עיני שרשרת).
סיבוב 12: להמשיך עם צבע ג’, 3 עיני שרשרת (נספר כעמוד), עמוד בכל עין מסביב עם (2 עמודים, 2 עיני שרשרת, 2 עמודים) בכל פינה, לסגור בעין שטוחה אל ראש 3 עיני השרשרת (או לסגור בעין מדומה). לחתוך ולנעול. (36 עמודים בכל צד, 4 פינות של רווח 2 עיני שרשרת)